# # #

Verksamheten

Verksamheten startade med förskola 1992 och utökades med skola och fritidshem hösten 1999 i samband att vi fick tillgång till fler lokaler i en grannfastighet i samma kvarter.
Idag finns förskolan i de två stora hus där vi startade från början medan skolan finns i en för något år sedan nyuppförd byggnad samt i ett äldre hus alldeles intill på samma tomt. Både förskola och skola utgör tillsammans med en stor lekplats ett helt kvarter centralt beläget i Helsingborg.
Vi har som målsättning att barn och elever skall känna glädje och trygghet i vår verksamhet och att föräldrar skall uppleva den som meningsfull och känna delaktighet i den.
I både förskola och skola vill vi stimulera och ta till vara barnens naturliga vetgirighet och strävan att utvecklas. De barn som finns på förskolans 5-årsavdelning vill vi skall vara väl förberedda för skolans kunskapsinriktade pedagogik.
Alla barn och elever får lära sig att ta hänsyn till varandra, respektera olika åsikter och känslor och att förstå varandras skiftande bakgrund och förutsättningar.